voorwaarden

  Algemeen

 1. Handelstal T. van den Brink B.V. (hierna: ‘HTB’), organiseert op vrijdag 19 oktober 2018 de Sale of the Rising Stars (hierna: ‘de veiling’) in de IJsselhallen te Zwolle. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een notaris.
 2. De relatie tussen HTB en de verkoper is een overeenkomst van opdracht.
 3. Deze veilingvoorwaarden zijn primair van toepassing op de relatie tussen HTB en de verkoper en op de relatie tussen HTB en de bieder/koper. Onder verkoper en bieder/koper worden ook eventuele rechtsopvolgers/rechtsverkrijgers begrepen.
 4. HTB is niet gebonden aan overeenkomsten tussen de verkoper en de bieder/koper, tenzij in deze veilingvoorwaarden anders is vermeld.
 5. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of ten behoeve van HTB werkzaam zijn of waren. De bepalingen uit deze veilingvoorwaarden zijn rechtstreeks op deze (rechts)personen van toepassing, als ware zij zelf HTB.
 6. De deelneming aan de veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze veilingvoorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de deelnemer zelf te hanteren voorwaarden. 

 7. De veiling

 8. De paarden worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden.
 9. De veilingmeester heeft de bevoegdheid om de volgorde van de te verkopen paarden te wijzigen of zonder opgave van redenen personen als bieder/koper te weigeren.
 10. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd. Een bieder/koper is naast zijn eventuele lastgever volledig aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen.
 11. Ingeschreven paarden worden bij opbod verkocht.
 12. Het risico ter zake van de paarden, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de schade aan en veroorzaakt door paarden, gaat op het moment van gunning over van de verkoper op de bieder/koper en wel onmiddellijk. Zolang HTB geen algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, blijft de verkoper eigenaar van het paard.
 13. De bieder/koper zal onmiddellijk na gunning onder vertoning van legitimatie een schriftelijke koopovereenkomst tekenen. Mocht de koopovereenkomst niet onmiddellijk aan de bieder/koper ter ondertekening worden aangeboden, dan dient hij zich direct na de veiling dienen te melden bij het secretariaat van HTB.

 14. Informatie

 15. HTB heeft gepoogd de catalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de pedigrees is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven.
 16. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om de juistheid van de informatie in de catalogus ter zake van het door hem aangeboden paard te controleren en HTB vóór de veiling tijdig en schriftelijk van eventuele fouten of onvolledigheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht.
 17. Een afschrift van het veterinair rapport alsmede röntgenfoto’s kunnen op verzoek zeven dagen voorafgaand aan de veiling en op de dag van de veiling worden ingezien. De inhoud van het veterinair rapport, de röntgenfoto’s en eventuele overige door HTB verstrekte veterinaire rapportage is bindend voor HTB, de verkoper en bieder/koper.
 18. De bieders/kopers zijn verplicht om op verzoek van HTB informatie te verschaffen omtrent hun financiële gegoedheid, waarbij zij bescheiden aan HTB dienen over te leggen waaruit deze gegoedheid blijkt. Door een verzoek tot deelname aan de veiling machtigen de bieders/kopers HTB informatie in te winnen bij derden over hun financiële gegoedheid.

 19. Inschrijvingen, kosten en betaling

 20. HTB is te allen tijde bevoegd een inschrijving zonder opgave van redenen niet in behandeling te nemen, danwel paarden en/of verkopers te weigeren.
 21. Alleen de door HTB erkende adviseurs die voor aanvang van de veiling bij HTB schriftelijk hebben opgegeven dat zij optreden voor één of meer van de bieders/kopers, kunnen jegens de betreffende verkoper aanspraak maken op provisie. Deze provisie bedraagt maximaal 4% inclusief BTW over de koopsom exclusief BTW. Eerst nadat de bieder/koper geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, is de verkoper de provisie verschuldigd. De verkoper dient de provisie inclusief BTW op het rekeningnummer van HTB te voldoen, die voor doorgeleiding aan de betreffende adviseur zorgdraagt, nadat de bieder/koper aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 22. De bieder/koper dient op de veiling de koopsom vermeerderd met 10% opgeld exclusief BTW over de koopsom exclusief BTW, contant te betalen bij het secretariaat van HTB, in euro’s zonder enige korting of inhouding.
 23. Indien de bieder/koper hiermee in verzuim is, heeft HTB de bevoegdheid het paard onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de uiteindelijke lagere koopsom, alsmede de kosten van herveiling aan HTB te voldoen. De bieder/koper heeft geen aanspraken ingeval van een hogere opbrengst na herveiling.
 24. Slechts met voorafgaand schriftelijk verkregen toestemming van HTB heeft een bieder/koper het recht giraal te betalen, waarbij het verschuldigde binnen 7 dagen na de veiling op het rekeningnummer van HTB dient te zijn bijgeschreven. HTB verplicht in dat geval de bieder/koper het paard met onmiddellijke ingang en voor rekening van de bieder/koper te laten verzekeren bij Xcellent Horse Insurance, voor een periode van maximaal één week met een premie van 1,0% van de koopsom, of maximaal één maand met een premie van 1,5% van de koopsom, waarbij in het geval van schade aan de bieder/koper voorts een jaarpremie van 4% van de koopsom in rekening wordt gebracht. Deze korte samenvatting van de bedoelde verzekering pretendeert niet volledig te zijn en de bieder/koper kan hieraan geen rechten ontlenen. De bieder/koper kan de verzekeringsvoorwaarden op de dag van de veiling verkrijgen bij het secretariaat van HTB.
 25. HTB heeft onder andere de bevoegdheid voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar oordeel van HTB niet aantoont of geen danwel onvoldoende zekerheid stelt middels een bankgarantie of anderszins. HTB heeft de bevoegdheid de door haar gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken indien naar haar oordeel twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid.
 26. Betaling aan enig ander dan HTB, bevrijdt de verkoper of de bieder/koper niet van de betalingsverplichtingen jegens HTB.
 27. Indien HTB niet binnen 7 dagen na de veiling algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, is de bieder/koper van rechtswege in verzuim. De bieder/koper is dan, naast het overig door hem verschuldigde, aan en ten behoeve van HTB een vergoeding verschuldigd ter grootte van 12% inclusief BTW van de koopsom exclusief BTW. Het totaalbedrag dat de bieder/koper uit hoofde van zijn betalingsverplichtingen is verschuldigd, wordt vermeerderd met een rente van 1,5% per maand, te berekenen vanaf de veiling tot het tijdstip van algehele betaling.
 28. Indien HTB niet binnen 7 dagen na de veiling algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, heeft HTB voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens de verkoper en zonder zijn toestemming de koop als ontbonden te beschouwen. De verkoper en de bieder/koper blijven in dat geval jegens HTB gehouden om aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van HTB betreffen.
 29. Indien de bieder/koper of de verkoper in verzuim ter zake van zijn (betalings)verplichtingen, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die HTB daardoor maakt voor rekening van de bieder/koper danwel de verkoper, met een minimumbedrag van 
€ 1.000,00 inclusief BTW.
 30. Indien en pas nadat aan alle (betalings)verplichtingen jegens HTB is voldaan door zowel verkoper als bieder/koper, zal HTB uiterlijk 30 dagen daarna het door haar aan de verkoper verschuldigde voldoen.
 31. Verrekening van wederzijdse vorderingen door de verkoper danwel de bieder/koper ten opzichte van HTB is uitgesloten. HTB is te allen tijde bevoegd wederzijdse vorderingen te verrekenen.
 32. Selecties en keuringen paarden voor de veiling

 33. Alle paarden zijn voorafgaand aan de veiling röntgenologisch en klinisch onderzocht. Een afschrift van de veterinaire keuring alsmede de röntgenfoto’s liggen zeven dagen voorafgaand aan de veiling ter inzage.
 34. Afgifte en verwijdering paarden

 35. Onmiddellijk na gunning is de bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor schade aan het paard en/of door het paard ontstaan.
 36. Indien en pas nadat de bieder/koper volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, waaronder mede begrepen betalingsverplichtingen die een vergoeding ten behoeve van HTB betreffen, kan de bieder/koper over het paard beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen. HTB is nimmer verplicht het paard af te geven indien de bieder/koper niet geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 37. Stalondeugden en gebreken

 38. Indien de bieder/koper bij het gekochte paard stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven of luchtzuigen, dan dient de bieder/koper binnen 7 dagen na de veiling HTB hiervan schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte te stellen. Alsdan zal HTB het paard op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde het paard door een door haar aan te wijzen veterinair op de door de bieder/koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. Voornoemde veterinair stelt de aard van de stalondeugden bindend vast. Indien naar oordeel van die veterinair van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden sprake is, dient de verkoper de ter zake gemaakte kosten, waaronder mede voor wat betreft de stalling, het transport en de kosten van die veterinair, aan HTB te voldoen. De bieder/koper dient de bedoelde kosten aan HTB te voldoen indien naar oordeel van voornoemde veterinair geen sprake is van de door de bieder/koper omschreven stalondeugden.
 39. Het bepaalde sub 33 geldt eveneens indien de bieder/koper bij het gekochte paard gebreken, anders dan bedoelde stalondeugden, constateert.
 40. Indien de bieder/koper niet binnen voornoemde termijn van 7 dagen na de veiling op voornoemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden of (andere) gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt de bevoegdheid van de bieder/koper de koop te ontbinden of een beroep te doen op een wilsgebrek.
 41. Ontbinding en vernietiging

 42. Indien de koop rechtsgeldig door de bieder/koper of de verkoper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de verkoper en de bieder/koper gehouden aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens HTB te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van HTB betreffen. De koop kan worden ontbonden of vernietigd met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken.
 43. Aansprakelijkheid

 44. HTB is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het veilingterrein en de informatie tijdens de veiling. De verkoper vrijwaart HTB tegen ieder aanspraak van derden (waaronder mede begrepen bieders/kopers) wegens schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de controle- en mededelingsverplichting door verkoper ter zake van de catalogus als bedoeld sub 14.
 45. HTB is niet aansprakelijk voor de accuratesse van de informatie in het veterinair rapport (met inbegrip van eventuele aangehechte (aanvullende) bevindingen), de veterinaire informatie gegeven op het veilingterrein en de informatie tijdens de veiling.
 46. HTB is niet aansprakelijk voor schade voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de veiling door en/of aan personen, goederen of paarden geleden.
 47. Ter zake van onder meer de paarden sluit HTB geen verzekering af ten behoeve van de verkopers en bieders/kopers. Aangezien verkopers en bieders/kopers geheel voor eigen rekening en risico aan de veiling deelnemen, adviseert HTB hen bedoelde verzekering zelf af te sluiten.
 48. HTB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Hieronder valt tevens de wanbetaling van de bieder/koper.
 49. HTB sluit aansprakelijkheden uit, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van HTB en/of diegenen die voor of ten behoeve van HTB werkzaam zijn of waren.
 50. Een ieder die schade toebrengt aan goederen en/of gebouwen van (danwel gebruikt door) HTB en/of diegenen die voor HTB werkzaam zijn of waren, is aansprakelijk voor deze schade.
 51. Zowel de verkopers als de bieders/kopers zijn aansprakelijk voor alle schade door hen veroorzaakt. Zowel de verkopers als de bieders/kopers vrijwaren HTB tegen iedere aanspraak van derden (waaronder mede begrepen andere verkopers en/of bieders/kopers, danwel bezoekers) ter zake daarvan.
 52. Overig

 53. Indien ter zake van de overgang van geveilde paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de bieder/koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de bieder/koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
 54. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de bieder/koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende paard. Op verzoek van HTB is de bieder/koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan HTB te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de bieder/koper aan de voorwaarden sub 44 heeft voldaan. De bieder/koper is aansprakelijk en vrijwaart HTB in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden sub 44. Daarnaast is de bieder/koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die HTB maakt, met een minimumbedrag van € 1.000,00 inclusief BTW.
 55. Conversie

 56. Indien één of meer van de in deze veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zou(den) zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.
 57. Geschillen

 58. Indien bij een gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere moeilijkheden, onduidelijkheden en geschillen ontstaan bij biedingen en/of over de gunning, is de veilingmeester bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken. Ingeval van vorenbedoeld verschil van mening omtrent het laatste bod is de veilingmeester bevoegd de verkoop bij opbod te doen continueren.
 59. Indien de veilingmeester de notaris verzoekt een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. De notaris is gedurende de veiling tevens bevoegd te oordelen over geschillen van andere aard dan ter zake van de biedingen en gunningen.
 60. De rechtsverhoudingen tussen HTB, de bieder/koper en de verkoper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Geschillen, anders dan die ingevolge het bepaalde sub 47 en 48 aan het oordeel van de veilingmeester of de notaris zijn onderworpen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.